Voorjaarsbijeenkomst 2016

Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst & Algemene Leden Vergadering

zaterdag 9 april 2016

Beste leden, vrienden en relaties van Wederzijds,

Graag nodigen wij u uit voor de voorjaarsbijeenkomst tevens Algemene LedenVergadering van onze vereniging. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 9 april 2016. We komen bijeen in Zalen- en activiteitencentrum de Kargadoor aan de Oudegracht 36 te Utrecht, van 13.30 tot 16.30 uur, wederom in de kelderzaal beneden.

 Het programma ziet er als volgt uit.

Ontvangst om 13.15 uur met koffie en thee. Na een woord van welkom, nemen we gezamenlijk het programma door.

Eerst zullen we kort terugblikken op het afgelopen jaar en behandelen we de jaarstukken, bestaande uit: het jaarverslag 2015, het financieel jaarverslag 2015 en de begroting voor 2016. Aansluitend volgt het verslag van de kascontrole-commissie. Tevens worden de notulen van de ledenvergadering van 11 april 2015 ter goedkeuring voorgelegd. Daarna volgt de bestuursverkiezing. Cor van Zelst zal aftreden als voorzitter; hij stelt zich herkiesbaar als algemeen bestuurslid. WE zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter ! Nieuwe bestuursleden verwelkomen we graag. Wilt u zich kandidaat stellen voor het bestuur; dan vragen wij u, om dit z.s.m. aan ons kenbaar te maken.

Op verzoek zullen we u de jaarstukken voorafgaand aan de ledenvergadering toesturen.

 Na de pauze (14.30 uur) is het tijd voor gastspreker Jacoline Plomp. De kijk op ontwikkelingssamenwerking is in de loop van de jaren veranderd. Grotere organisaties, ngo’s en bedrijven willen graag een idee hebben over de invloed (impact) van hun handelen. Er zijn strategieën om een dergelijke impact in kaart te brengen. Jacoline Plomp heeft jaren bij Solidaridad gewerkt en werkt nu bij adviesbureau Avance-impact. Avance ondersteunt sociaal ondernemers, NGO’s en overheidsinstanties; in het zichtbaar maken van hun toegevoegde waarde. Met de resultaten ervan kun je aansturen op maximale impact. We zullen kijken of we dit kunnen toepassen op onze Wederzijdsreizen. Rond 15.30 uur discussiëren we over het voortbestaan van Wederzijds en zullen we o.a. antwoord geven op de vraag: “Hoe zien de reizen er in de toekomst uit?”. Na afloop zal er tot 16.30 uur gelegenheid zijn om met elkaar na te praten. We hopen u zaterdag 9 april te treffen op de voorjaarsbijeenkomst, graag tot dan …

 Mocht u echter verhinderd zijn, dan vernemen we graag een afmelding van u.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Gert-Jan van Jaarsveld (secretaris).

Ter uw herinnering, maken we u graag attent op het overmaken van de contributie voor 2016.

Deze bedraagt `minimaal’ € 25,00 per jaar (en minimaal € 35,00 voor combileden).